کسالت یک احساس،یک عشق

من فدای تو ٬میشه بجای همه گل ها تو بخندی؟

تاريخ سـاعت 0:51 نويسنده زمزم| |

Miss-A