کسالت یک احساس،یک عشق

من فدای تو ٬میشه بجای همه گل ها تو بخندی؟

غريب تر از زني که گريه ميکند...

 

مردي ست که نميداند چگونه او را آرام کند

تاريخ سـاعت 15:35 نويسنده زمزم| |

Miss-A